Hírek, Hirdetmények

2019-08-05

 

Tárgy:  

 A) Üzletszabályzat módosítás

 B) Utalás nélküli nap: 2019. november 4. és 5. napján

 C) Költözés / Címváltozás, új címünk: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 9.

 

 

Tisztelt Partnerünk!

A) Az Önök számára is előnyös változást hozó új informatikai rendszer bevezetésével (2019. január 1.), mivel annak programja kiterjed (meghatározza) az alkalmazható díjak körét, valamint a behajtási szolgáltatások bővülésének kapcsán felmerült költségek miatt szükséges volt új díjak és fogalmak bevezetése, illetve az Üzletszabályzat módosítása, pontosítása.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy meglévő partnereink részére társaságunk új üzletszabályzata 2019. november 1-től lép hatályba. Az új üzletszabályzatot az alábbi linken érhetik el: https://www.takarekbank.hu/uzleti-ugyfelek/letolthet-dokumentumok

Tájékoztatás a felmondási jogról

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Önök legkésőbb az új Üzletszabályzat hatálybalépésének időpontjáig, azaz 2019. november 1. napjáig jogosultak a szerződésüket/szerződéseiket díjmentesen írásban felmondani, vagy tájékoztatni társaságunkat arról, hogy a módosítást nem fogadják el. Ezek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a módosítás tényét tudomásul vették. A módosítás elutasítása a keretszerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. A szerződés(ek) felmondása esetén fennálló kötelezettségei egy összegben esedékessé válnak, amelyet legkésőbb a szerződés(ek) szerinti felmondási idő utolsó napjáig köteles teljesíteni.

 

B) Az MTB Zrt. közgyűlése által elfogadott új, 2019-2023 közötti időszakra szóló üzleti stratégiája értelmében egy új, univerzális kereskedelmi bank került létrehozásra, amely a takarékok erőforrásainak egyesítésével végzi a jövőben az ügyfelek kiszolgálását.

2019. november 4. és 5. napján az új Takarékbank Zrt. – az átállás zavartalan lebonyolítása érdekében – bankszünnapot fog tartani.

Mivel a Faktorház fő finanszírozója a Takarékbank Zrt., ezért a fent nevezett időszakban a finanszírozás és a számlák könyvelése szünetel. A Faktorház egyéb tevékenységei zavartalanul működnek.

 

C) Ezúton tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2019.10.21-től irodánk a 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6. alatt lévő irodaházból az Infopark G. Épületébe költözik.

Fizikai és levelezési címünk e naptól az alábbi lesz:

InfoPark G. Épület

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 9.

Telefonszámunk, e-mail címünk nem változik.

A költözés kapcsán 2019.10.18-án, pénteken és 2019.10.21-én hétfőn várhatóan korlátozottan leszünk elérhetőek.

 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel:

Takarék Faktorház Zrt.

 

 

 

 

A Takarék Faktorház Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.; Cégjegyzékszám: 01-10-045163; Adószám: 13371971-2-43) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közzéteszi, hogy a Takarék Faktorház Zrt.-ben az alábbi tulajdonosok rendelkeznek a befolyásoló részesedéssel:

 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cégjegyzék szám: 01-10-04-1206, Adószám: 10241662-4-44)
Tulajdoni és szavazati hányada: 100%

 

A Takarék Faktorház Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.; Cégjegyzékszám: 01-10-045163; Adószám: 13371971-2-43) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közzéteszi, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n kívül nincs a Takarék Faktorház Zrt.-vel szoros kapcsolatban álló személy.

 

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció Központi Bankja és a Takarék Csoport (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó társaságok) irányító hitelintézete a vele közvetlenül szoros kapcsolatban álló személyek körét közzéteszi a honlapján. Ezeket a közzétételeket az alábbi lnkre kattintva érheti el:

Integrációs közzétételek

 

 

Az MNB H-JÉ-I-B-118/2016. számú határozata a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról


A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-nél (székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6., Társaság) lefolyatott összevont alapú ellenőrzést is magában foglaló átfogó vizsgálat során Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a következő


h a t á r o z a t o t


hozza.
I. Kötelezi a Társaságot, hogy – legkésőbb 2016. december 31. napjáig teljesítse és azt követően is folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:

1. Az adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerint teljesítse, erősítse az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges kontrollfunkciókat, annak érdekében, hogy az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését is bemutassa.
2. Kötelezi a Társaságot, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat-módosítási kötelezettségének mindenkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt határidőben tegyen eleget.

II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező rész I. 1. alpontjában foglalt intézkedés végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2017.február 28. napjáig küldje meg az MNB részére.

III. Kötelezi a Társaságot a határozat rendelkező része

a) I.1 .- pontjaiban foglalt jogszabálysértés miatt 500.000 ,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírság,
b) I.2. pontjában feltárt jogszabálysértés miatt 1.000.000 ,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság
azaz összességében 1.500.000 ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére.

 

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

 

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.


Budapest, 2016. július 05.

Dr. Kandrács Csaba
ügyvezető igazgató

Határozat letöltése pdficon large

 

 

 

pénz- és tőkepiaci Engedélyezési főosztály

 

Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság                        Ügyintéző:            dr. Bali Dóra

 

Garamszegi Tamás ügyvezető                                     Telefon:                 489-9482

részére

                                                                                      E-mail:                balid@mnb.hu

 

                                                                                      Iktatószám:          17844-9/2019

Budapest                                                                       Budapest, 2019. június 12.

Fogaskerekű utca 4-6.

1125

 

 

Tárgy: tudomásulvétel

 

 

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.) (Pénzügyi Vállalkozás) Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) felé elektronikus úton a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján kiszervezésre vonatkozó bejelentést tett.

 

A Hpt. 68. §-a alapján az MNB nyilvántartásba vette, hogy a Pénzügyi Vállalkozás és a

 

 

 

Név:                                      Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Székhely:                              Magyarország, 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.

 

Adószám:                              12184756-4-41

 

kiszervezés időtartama:     határozatlan

 

 

 

2018. 12. 17. napján informatikai szolgáltatás („Faktori” rendszerrel kapcsolatos teljeskörű hardver infrastruktúra és szoftver üzemeltetési szolgáltatás) tárgyában szerződést kötött.

 

 

 

Felhívom a Pénzügyi Vállalkozás szíves figyelmét a szerződés vonatkozásában a Hpt. 68. § (1)-(12) bekezdésében foglaltak betartására, valamint arra, hogy a Pénzügyi Vállalkozás és a kiszervezett tevékenységet folytató Társaság köteles eleget tenni a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak és az üzleti titokra vonatkozó előírásoknak is. A Pénzügyi Vállalkozás köteles a kiszervezett tevékenységei körét és a kiszervezett tevékenységek végzőjét az üzletszabályzatában feltüntetni.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Palasikné dr. Kirschner Dóra

főosztályvezető

 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. | Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | Telefon: +36 (1) 4899-100, Fax: +36 (1) 4899-102

 

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

Felhívás Kötelező Ügyfél-átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

Részletek